Fundusze Europejskie

 

Przedsiębiorstwo „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0031/18 pn. „Promocja firmy Toolco Kazimierz Mitroszewski poprzez udział w krajowych targach Taropak” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0031/18-00 zawartą dnia 29 czerwca 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Wzrost ten ma się przyczynić do wzrostu sprzedaży produktów firmy na rynku krajowym, jak i wzrost wielkości eksportu.

Wartość projektu 86 167,06 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 40 074,49 PLN.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0034/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie TOOLCO” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0034/16-00 zawartą dnia 24 marca 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa TOOLCO na rynku krajowym i międzynarodowym rynku.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: wprowadzenie innowacji produktowej, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost przychodów z sprzedaży, wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość projektu 1 696 170,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 551 600,00PLN.