Polityka prywatności

Administrator danych

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Toolco Kazimierz Mitroszewski , ul. Komunalna 11, 15-197 Białystok tel. 85 664 20 78, e-mail: toolco@toolco.pl, http://www.tooclo.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przedstawienia oferty naszych usług na Pani/Pana żądanie lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. bRODO);
b. kontaktu dotyczącego nawiązania lub zachowania relacji biznesowej związanej ze świadczonymi przez Panią/Pana usługami lub towarami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. otrzymania informacji handlowej oraz materiałów marketingowych Przedsiębiorstwa Toolco Kazimierz Mitroszewski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Przedsiębiorstwo Toolco Kazimierz Mitroszewski, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym obsługę informatyczną.

4. Państwa dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny do zawarcia lub wykonania wiążącej nas umowy lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu związanego z nawiązaniem lub zachowaniem relacji biznesowych oraz otrzymywaniem informacji handlowej oraz materiałów marketingowych Przedsiębiorstwo Toolco Kazimierz Mitroszewski.

5. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych Pani/Pana danych osobowych poza sytuacjami określonymi w art. 17 ust. 3 lit. b i e;
d. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 4 RODO;
f. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty naszych usług i/lub warunkiem zawarcia umowy oraz otrzymania informacji handlowej, a także materiałów marketingowych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z naszych usług i otrzymywania informacji o nich.

7. W przypadku kontaktu dotyczącego nawiązania lub zachowania relacji biznesowej związanej ze świadczonymi przez Panią/Pana usługami lub towarami przetwarzane są dane teleadresowe pozyskane z Pani/Pana strony internetowej lub ogólnie dostępnych serwisów z danymi teleadresowymi.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na: toolco@toolco.pl.

 

Pliki Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze stron Internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie Internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny Internetowej.

Serwis Toolco może używać plików "cookies", kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki "cookies", które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Toolco na komputerze użytkownika, które serwer www.toolco.pl może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.

Pliki "cookies" dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Toolco.

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików "cookies" w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików "cookie" na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce "opcje internetowe" lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików "cookies", (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług internetowych serwisu Toolco.

Jednocześnie Toolco nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików "cookies" na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.