OŚWIADCZENIE KANDYDATA

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Prosimy o załączenie klauzuli do dokumentów rekrutacyjnych (stopka CV, listu motywacyjnego).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji w Przedsiębiorstwie Toolco Kazimierz Mitroszewski , ul. Komunalna 11, 15-197 Białystok.

Informacja Administratora w stosunku do osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Toolco Kazimierz Mitroszewski , ul. Komunalna 11, 15-197 Białystok tel. 85 664 20 78, e-mail: toolco@toolco.pl, http://www.tooclo.pl.

2. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji są:
1) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych;
2) wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w zakresie pozostałych kategorii danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania oferty.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.

6. Przysługuje Pani/Panu:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
d. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na: toolco@toolco.pl.